כל עבודה בהישג ידך
 

ציוני מבחן יעל ותנאי הקבלה למוסדות הלימוד

כיצד מחשבים את ציון מבחן יעל? מהם התנאים של כל מוסד לימוד? התשובות בדף זה.
סולם הציונים הכלליים בבחינת יעל נע בין 50-150, כאשר הציון הסופי מהווה שקלול של הציון בחלק הסגור ושל הציון בחלק החיבור. הציונים משמשים מוסדות לימוד שונים על מנת לקבוע האם יש לחייב את המועמדים בלימודי עברית ומהי רמת הלימוד הנדרשת. ציון פטור במבחן יעל מזכה את הסטודנט בפטור מלימודי עברית במהלך התואר. 

בדף זה תוכלו לקבל מידע שימושי בנושאים אלו: 
חישוב ציוני מבחן יעל | התפלגות הציונים | מוסדות לימוד

למכון נועם ערכות הכנה אונליין למבחן יעל שיאפשרו לכם לתרגל את הנושאים ממש כמו במבחן. בנוסף, תוכלו להתנסות בשאלות לדוגמא.

חישוב הציונים במבחן יעל: 


חישוב הציון בפרקי שאלות הברירה: 
סכום התשובות הנכונות מהווה את ציון הגלם, כאשר ציוני הגלם מתורגמים לציונים בסולם אחיד מ-50 עד 150.

חישוב הציון בפרק החיבור:
החיבור נבדק על ידי שני בודקים. בבדיקה נבחנים ארבעה פרמטרים: מבנה החיבור, תוכן, עושר הלשון ותקינותה (דקדוק). כל אחד מהמעריכים נותן ציון והציון הכולל הוא ממוצע הציונים של שני המעריכים שמתורגם גם הוא לסולם ציונים מ-50 עד 150.

הציון הסופי במבחן יע"ל:
הציון הסופי נע בסולם בין 50-150 ומהווה ממוצע משוקלל, שבו משקל הציון בפרקי שאלות הברירה הוא 2/3, ומשקל הציון בפרק החיבור הוא 1/3.
↑ בחזרה לראש העמוד

התפלגות הציונים:

טבלה זו פורסמה על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, ומבוססת על אוכלוסיית הנבחנים בשנים האחרונות. הטבלה מציעה תרגום של טווחי ציונים בבחינת יעל לאחוזי הנבחנים שקיבלו ציונים בטווח זה/מתחת לטווח/מעל לטווח.     
 

        טווח ציונים    מתחת לטווח          בטווח        מעל לטווח
50-590 4 96
60-69 4 8 88
70-7912 13 75
80-8925 16 59
90-99 41 18 41
100-109 59 16 25
110-119 75 14 11
120-129 89 7 4
130-139 96 3 1
140-150 99 1 0

הסבר לטבלה: הטבלה הנ"ל מחולקת ל-10 קטגוריות של טווחי ציונים, ובעבור כל טווח ניתן למצוא את אחוז הנבחנים שציונם נמצא בתוך הטווח, מתחתיו ומעליו. לדוגמא, נבחן שקיבל ציון 114 במבחן יע"ל מצוי בטווח הציונים שבין 110-119, ועל כן, מתוך 100%, 75% מהנבחנים קיבלו ציון מתחת לטווח זה, 14% קיבלו ציון שבטווח זה ו-11% מהנבחנים קיבלו ציון שמעל לטווח זה.

↑ בחזרה לראש העמוד

מוסדות לימוד: 


הציונים במבחן יעל משמשים את מוסדות הלימוד בהחלטה לגבי לימודי עברית עבור מועמדים, כאשר כל מוסד קובע באופן פרטני את החלטותיו על סמך הציונים בבחינה. באופן אחיד, על מנת להשיג במבחן יעל ציון פטור יש להגיע לציון של 132 ומעלה, אך לכל מוסד יש תנאי סף שונים למקרים שונים.

להלן פירוט של מוסדות הלימוד אליהם מדווחים ציוני יע"ל וכן תנאי הקבלה והחלוקה לרמות על סמך הציונים:


הציון במבחן יעל מחלק לרמות העברית הבאות:
 

ציון

רמה

59-83א
84-106ב
107-131ג
132 ומעלהפטור

 • על הסטודנטים להגיע לרמה ב' לפחות עד תום הסמסטר הראשון ללימודים ולהגיע לרמת "פטור" עד תום הסמסטר השלישי.
 • המרכז ללימודי עברית באוניברסיטה מקיים קורס קיץ מרוכז בתשלום בכל רמות הלימוד, המיועד למועמדים ולתלמידים שלא הגיעו לרמה א' במבחן יע"ל, או למבקשי "פטור" בעברית שלא במסגרת שנת הלימודים.על פי תקנות האוניברסיטה, נדרש כל סטודנט שנבחן במבחן הפסיכומטרי בשפה זרה, ללמוד קורסים ללימוד השפה העברית עד להשגת "פטור". להלן טבלה המפרטת את החלוקה לרמות על סמך הציונים במבחן יעל:

ציון

רמה

59-83ד
84-106ה
107-131ו
132 ומעלהפטור
 • מועמדים שלא סווגו לרמה ה' לפחות, לא יוכלו להתחיל את הלימודים באוניברסיטה.
 •  לפקולטה למדעי הבריאות לא יוכלו להתקבל מועמדים שסווגו לרמה הנמוכה מרמה ו'.הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה הוא ציון 115 לפחות בממוצע של שני החלקים (החלק הפתוח והחלק הסגור). חישוב הממוצע נעשה על-פי הנוסחה המקובלת באוניברסיטת חיפה, כלומר, לשני החלקים משקל שווה.
 • פטור ממבחן יע"ל יכולים לקבל מסיימי קורס פטור מעברית במסגרת המכינה האוניברסיטאית, למעט החוגים ללשון עברית, ספרות עברית והשוואתית ופקולטה למשפטים.
 • תוקף מבחן יעל לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה הוא 10 שנים.  קבלה לאוניברסיטה עבור מועמדים שניגשו לפסיכומטרי בשפה זרה מותנית בציון 110 לפחות במבחן יעל.
מועמדים בעלי ציון יע"ל 109-105 יוכלו להתקבל בתנאי שישפרו את רמתם עד תום שנה א' באחת מהדרכים הבאות:
 1. בחינת יע"ל בציון 110 לפחות
 2. סיום קורס של היחידה לעברית ברמת פטורנדרש ציון 95 לפחות בבחינת יעל. החל מנת הלימודים תשע"ו ציון המינימום שיידרש יעלה ל-105.


מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית וששפת ההוראה בביה"ס התיכון בו למדו אינה עברית, נדרשים להציג ציון 100 לפחות בבחינת יעל.

מועמדים שהתקבלו ללימודים וציונם בעברית נע בין 100- 109 יחויבו להגיע לרמת פטור עד לסיום שנת הלימודים הראשונה באחת מהדרכים הבאות:

 1. מעבר קורס עברית הנלמד בשנת הלימודים הראשונה בהצלחה.
 2. מעבר בחינת יעל בציון של 110 לפחות.
מועמדים שהתקבלו ללימודים וציוניהם במבחן יע"ל 110 יהיו פטורים מלימודי עברית.
למידע נוסף אודות קבלה למרכז האקדמי רופין לחצו כאן.  


ציון הקבלה הינו 100 לפחות.
 • סטודנטים שקיבלנו ציון הנע בין 100-109 ייחויבו לעבור בהצלחה קורס עברית בסמסטר הראשון בהיקף של 4 שעות שבועיות, כתנאי להמשך הלימודים.
 • סטודנטים שקיבלו ציון 110 ומעלה יהיו פטורים מלימודי עברית. המכללה האקדמית אחווה מציעה מסלולים לתואר ראשון בחסות אוניברסיטת בן גוריון. מועמדים לתואר ראשון של אוניברסיטת בן גוריון נדרשים להציג רמה ד' לפחות בעברית ולהשלים לרמה ה' עד תחילת שנת הלימודים.
להלן החלוקה לרמות המקובלת באוניברסיטת בן גוריון: 

ציון

רמה

59-83ד
84-106ה
107-131ו
132 ומעלהפטור
מועמדים בעלי תעודת בגרות בערבית המעוניינים בתוכניות לימוד בשפת הוראה עברית חייבים להציג ציון 125 לפחות במבחן יעל.


 • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, וכן מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו לא הייתה עברית, ושלא למדו לימודים אקדמיים קודמים בעברית, יתבקשו להציג ציון בבחינת יעל.
 • על מנת להתקבל ללימודים בפקולטה למדעים על המועמדים להשיג ציון 86 לפחות בבחינת יעל. ללימודים בפקולטה למח"ר על המועמדים להציג ציון 110 לפחות. סף זה הינו תנאי לקבלה ללימודים במכללה.
 • בית הספר למכינות בתל-חי מאפשר לימודים להקניית ידע בשפה העברית במסגרת מכינת עברית המיועדת לעומדים בקריטריונים לקבלה למכינה. סיום המכינה בהצלחה הינו שווה ערך להצגת ציון מבחן יעל מספק לקבלה למסלולי הלימוד השונים.
 • סטודנטים שלמדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית ושציונם במבחן יעל נמוך מ-120, חייבים בלימוד קורס "הבעה ורטוריקה בעברית" במהלך שנה א' במכללה.


מועמדים שנבחנו בפסיכומטרי שלא בשפה העברית ו/או בעלי תעודת בגרות מבית ספר, ששפת ההוראה בו אינה בעברית, יחויבו להציג ציון 125 לפחות במבחן יעל.

לימדו עוד:

הרשמה למבחן יעל

מבחן יעל לדוגמא

המבחן הפסיכומטרי 

הכנה למבחן תיל למכללות מעוניינים לקבל פרטים נוספים אודות ערכות ההכנה שלנו למבחן יעל? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: 
↑ בחזרה לראש העמודלתיאום קורס הכנה במכון נועם

צלצל/י 03-53-77-361
או כתבו לנו info@machon-noam.co.il

03-53-77-361
*
קליק ונתקשר

קנו הכנה אונליין
קורס הכנה אישי ליעל
תרגול אונליין ליעל
הכנה ליעל + בדיקת חיבורים


מבחני דוגמא בחינם
מבחן יעל לדוגמא חינם


ממליצים
"ברצוני להודות לכם, ללא העזרה של החומרים באתר לא הייתי מצליחה להתכונן למבחן ולעבור אותו..."
עשה הכנה לתוכנית BA מנהלים ברופין, ינואר 2014
"ברצוני להודות לכם על כל העזרה למבחן יעל. המבחן עבר טוב, הכל היה כפי שאמרתם לי. תודה גדולה."
תלמידת קורס הכנה אישית למבחן יעל - אפריל 2015


מידע כללי
עזרה
מוצרים נבחרים
מבחנים בחינם
שותפויות ועסקי


 
Created by red-id