חישוב הציונים במבחן יעל / יעלנט

מבחן יעל מורכב מפרקים עם שאלות אמריקאיות (רבות-ברירה) ופרק חיבור. הציון במבחן יעל הוא יחסי לשאר הנבחנים ולכן לא מספיק פשוט לסכום את מספר התשובות הנכונות של כל נבחן. כדי לחשב את הציון הסופי במבחן יעל משתמשים בציוני גלם הנעים בסולם של 50-150.

ראשית, מחשבים את ציון הגלם של פרקי השאלות האמריקאיות בסולם של 50-150, על פי סכום התשובות הנכונות של הנבחן.

אחר כך, מחשבים את ציון הגלם של ציון החיבור בסולם של 50-150, על פי 4 פרמטרים של איכות: מבנה החיבור, תוכן, עושר הלשון ותקינותה מבחינה דקדוקית. כל אחד מהמעריכים נותן ציון והציון הכולל הוא ממוצע הציונים של שני המעריכים שמתורגם לציון גלם מ-50 עד 150.

הציון הסופי נע בסולם בין 50-150 ומהווה ממוצע משוקלל, שבו משקל הציון בפרקי שאלות הברירה מהווה 2/3, ומשקל הציון בפרק החיבור מהווה 1/3.

לסיכום: הציון במבחן יעל הוא יחסי. פרקי השאלות האמריקאיות מהווים 2/3 מהציון הסופי ופרק החיבור מהווה 1/3 מהציון הסופי. ציון יעל הסופי שתקבלו יהיה בין 50-150.


התפלגות הציונים במבחן יעל

הטבלה הבאה פורסמה על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, ומבוססת על אוכלוסיית הנבחנים בשנים האחרונות. הטבלה מציעה תרגום של טווחי ציונים בבחינת יעל לאחוזי הנבחנים שקיבלו ציונים בתוך הטווח, מעליו או מתחתיו.

טווח ציונים מתחת לטווח בטווח מעל לטווח
50-59 0 4 96
60-69 4 8 88
70-79 12 13 75
80-89 25 16 59
90-99 41 18 41
100-109 59 16 25
110-119 75 14 11
120-129 89 7 4
130-139 96 3 1
140-150 99 1 0

הסבר הטבלה: הטבלה הנ"ל מחולקת ל-10 קטגוריות של טווחי ציונים, ובעבור כל טווח ניתן למצוא את אחוז הנבחנים שציונם נמצא בתוך הטווח, מתחתיו ומעליו. לדוגמא, נבחן שקיבל ציון 114 במבחן יעל מצוי בטווח הציונים שבין 110-119, ועל כן, מתוך כלל הנבחנים, 75% מהנבחנים קיבלו ציון מתחת לטווח זה, 14% קיבלו ציון שבטווח זה ו-11% מהנבחנים קיבלו ציון שמעל לטווח זה.

מעוניינים לדעת עוד על מבחן יעלנט? 


תנאי הקבלה למוסדות הלימוד

הציונים במבחן יעל משמשים את מוסדות הלימוד בהחלטה לגבי לימודי עברית עבור מועמדים, כאשר כל מוסד קובע באופן פרטני את החלטותיו על סמך הציונים בבחינה. באופן אחיד, כדי להשיג ציון פטור במבחן יעל יש להגיע לציון של 132 ומעלה, אך כל מוסד מגדיר תנאי סף שונים למקרים שונים.

להלן פירוט של מוסדות הלימוד אליהם מדווחים ציוני יעל וכן תנאי הקבלה והחלוקה לרמות על סמך הציונים:

אוניברסיטת תל אביב

הציון במבחן יעל מחלק לרמות העברית הבאות:

ציון

רמה

59-83 א
84-106 ב
107-131 ג
132 ומעלה פטור
 • על הסטודנטים להגיע לרמה ב' לפחות עד תום הסמסטר הראשון ללימודים ולהגיע לרמת "פטור" עד תום הסמסטר השלישי.
 • המרכז ללימודי עברית באוניברסיטה מקיים קורס קיץ מרוכז בתשלום בכל רמות הלימוד, המיועד למועמדים ולתלמידים שלא הגיעו לרמה א' במבחן יעל, או למבקשי "פטור" בעברית שלא במסגרת שנת הלימודים.

אוניברסיטת בן גוריון

על פי תקנות האוניברסיטה, נדרש כל סטודנט שנבחן במבחן הפסיכומטרי בשפה זרה, ללמוד קורסים ללימוד השפה העברית עד להשגת "פטור". להלן טבלה המפרטת את החלוקה לרמות על סמך הציונים במבחן יעל:

ציון

רמה

59-83 ד
84-106 ה
107-131 ו
132 ומעלה פטור
 • מועמדים שלא סווגו לרמה ה' לפחות, לא יוכלו להתחיל את הלימודים באוניברסיטה.
 •  לפקולטה למדעי הבריאות לא יוכלו להתקבל מועמדים שסווגו לרמה הנמוכה מרמה ו'.

אוניברסיטת חיפה

הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה הוא ציון 115 לפחות בממוצע של שני החלקים (החלק הפתוח והחלק הסגור). חישוב הממוצע נעשה על-פי הנוסחה המקובלת באוניברסיטת חיפה, כלומר, לשני החלקים משקל שווה.

 • פטור ממבחן יעל יכולים לקבל מסיימי קורס פטור מעברית במסגרת המכינה האוניברסיטאית, למעט החוגים ללשון עברית, ספרות עברית והשוואתית ופקולטה למשפטים.
 • תוקף מבחן יעל לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה הוא 10 שנים.  

האוניברסיטה העברית

קבלה לאוניברסיטה עבור מועמדים שניגשו לפסיכומטרי בשפה זרה מותנית בציון 110 לפחות במבחן יעל.
מועמדים בעלי ציון יעל 109-105 יוכלו להתקבל בתנאי שישפרו את רמתם עד תום שנה א' באחת מהדרכים הבאות:

 1. בחינת יעל בציון 110 לפחות
 2. סיום קורס של היחידה לעברית ברמת פטור

הטכניון

הקבלה תתאפשר לבעלי ציון 113 ומעלה בבחינת יעל.
פטור מלימודי עברית יינתן לבעלי ציון הגבוה מ-120 בבחינה.


המרכז האקדמי רופין

מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית וששפת ההוראה בביה"ס התיכון בו למדו אינה עברית, נדרשים להציג ציון 100 לפחות בבחינת יעל.

מועמדים שהתקבלו ללימודים וציונם בעברית נע בין 100- 109 יחויבו להגיע לרמת פטור עד לסיום שנת הלימודים הראשונה באחת מהדרכים הבאות:

 1. מעבר קורס עברית הנלמד בשנת הלימודים הראשונה בהצלחה.
 2. מעבר בחינת יעל בציון של 110 לפחות.

מועמדים שהתקבלו ללימודים וציוניהם במבחן יעל 110 יהיו פטורים מלימודי עברית.
למידע נוסף אודות קבלה למרכז האקדמי רופין לחצו כאן.


המכללה האקדמית עמק יזרעאל

ציון הקבלה הינו 100 לפחות.

 • סטודנטים שקיבלו ציון הנע בין 100-109 ייחויבו לעבור בהצלחה קורס עברית בסמסטר הראשון בהיקף של 4 שעות שבועיות, כתנאי להמשך הלימודים.
 • סטודנטים שקיבלו ציון 110 ומעלה יהיו פטורים מלימודי עברית. 

המכללה האקדמית אחווה

המכללה האקדמית אחווה מציעה מסלולים לתואר ראשון בחסות אוניברסיטת בן גוריון. מועמדים לתואר ראשון של אוניברסיטת בן גוריון נדרשים להציג רמה ד' לפחות בעברית ולהשלים לרמה ה' עד תחילת שנת הלימודים.
להלן החלוקה לרמות המקובלת באוניברסיטת בן גוריון:

ציון

רמה

59-83 ד
84-106 ה
107-131 ו
132 ומעלה פטור

המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי

מועמדים בעלי תעודת בגרות בערבית המעוניינים בתוכניות לימוד בשפת הוראה עברית חייבים להציג ציון 125 לפחות במבחן יעל.


המכללה האקדמית תל חי

 • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, וכן מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו לא הייתה עברית, ושלא למדו לימודים אקדמיים קודמים בעברית, יתבקשו להציג ציון בבחינת יעל.
 • על מנת להתקבל ללימודים בפקולטה למדעים על המועמדים להשיג ציון 86 לפחות בבחינת יעל. ללימודים בפקולטה למח"ר על המועמדים להציג ציון 110 לפחות. סף זה הינו תנאי לקבלה ללימודים במכללה.
 • בית הספר למכינות בתל-חי מאפשר לימודים להקניית ידע בשפה העברית במסגרת מכינת עברית המיועדת לעומדים בקריטריונים לקבלה למכינה. סיום המכינה בהצלחה הינו שווה ערך להצגת ציון מבחן יעל מספק לקבלה למסלולי הלימוד השונים.
 • סטודנטים שלמדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית ושציונם במבחן יעל נמוך מ-120, חייבים בלימוד קורס "הבעה ורטוריקה בעברית" במהלך שנה א' במכללה.

סמינר הקיבוצים

מועמדים שנבחנו בפסיכומטרי שלא בשפה העברית ו/או בעלי תעודת בגרות מבית ספר, ששפת ההוראה בו אינה בעברית, יחויבו להציג ציון 125 לפחות במבחן יעל.

 

אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.