תהליך המיון לקצונה

תהליך המיון מורכב משני שלבים:

שלב א' - מבחני כשרים

בשלב זה יעברו המועמדים סדרה של מבחנים - מבחני כשרים, מבחני אישיות וראיון אישי.

מבחני כשרים ("כשרי חשיבה") הם מבחנים הבודקים את יכולת החשיבה של המועמדים בתחום המילולי, בתחום הכמותי ובתחום הצורני.  

להלן סוגי המבחנים והשאלות שיופיעו במבחני כשרים:

מילולי

שאלה 1

מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים בשאלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את צמד המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם. 

מרהיב : יפה

 1. עצום : גדול
 2. ודאי : נכון
 3. מצחין : ריחני
 4. משעשע : מצחיק

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

מרהיב הוא יפה מאוד, וכך גם עצום הוא גדול מאוד.

 • תשובה (2) שגויה: ודאי הוא נכון בהכרח, ולא נכון מאוד (ודאי הוא דבר מה בטוח, שאין ספק בנוגע לנכונותו). אפשר לומר שאם משהו ודאי, אזי הוא נכון, אך אין משמעות להוספת המילה "מאוד".  
 • תשובה (3) שגויה: מצחין אינו ריחני מאוד. מצחין הוא מדיף ריח רע, מסריח, ואילו ריחני הוא בעל ריח נעים.
 • תשובה (4) שגויה: משעשע הוא מצחיק (ואפילו מצחיק מעט, מעלה חיוך), ולא מצחיק מאוד.

שאלה 2

האם תות הוא פרי או ירק? ומה לגבי עגבנייה? אין הגדרה ברורה למושגים פרי וירק, ולכן התשובות לשאלות אלו שנויות במחלוקת. לפי הגישה הרווחת, מה שמתוק הוא פרי, ומה שלא – ירק. אם כך, אין ויכוח שתות הוא פרי ועגבנייה היא ירק. גישה נוספת גורסת שמה שצומח על עץ הוא פרי, ומה 
שגדל באדמה - ירק. לפי גישה זו, הן התות והן העגבנייה - ירקות הם. לפי ההגדרה הבוטנית, המקובלת על רוב המדענים, מה שמכיל זרעים או גרעינים הוא פרי, ורק הוא, ומכאן שתות ועגבנייה, שניהם פירות.

איזו מן הטענות הבאות נכונה לפי הפסקה?

 1. הן עגבנייה והן תות מכילים גרעינים, אך עגבנייה, בשונה מן התות, אינה צומחת על עץ
 2. הפיטאיה צומחת על עץ, טעמה מתוק ויש בה גרעינים, לכן היא נחשבת פרי לפי כל שלוש הגישות
 3. רוב המדענים יסכימו שמה שצומח על עץ הוא פרי, בתנאי שאינו מכיל גרעינים
 4. לפי כל שלוש הגישות, אם עגבנייה היא ירק אז כך גם התות

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

נסכם את שלוש הגישות המופיעות בפסקה:

 

הגישה הרווחת:

מתוק ← פרי

לא מתוק ← ירק

הגישה הנוספת:

גדל על עץ ← פרי

גדל באדמה ← ירק

ההגדרה הבוטנית:

יש גרעינים  ← פרי

אין גרעינים  ← ירק

מהו תות? פרי ירק פרי
מהי עגבנייה? ירק ירק פרי

כעת נבדוק את התשובות:

 • תשובה (1) שגויה: לפי ההגדרה הבוטנית, גם העגבנייה וגם התות הם פירות ולכן שניהם מכילים גרעינים. אך לפי הגישה הנוספת הן העגבנייה והן התות הם ירקות ולכן שניהםגדלים באדמה ולא על עץ. התשובה נפסלת. 
 • תשובה (2) מתאימה: לפי הגישה הרווחת מה שמתוק הוא פרי, לכן הפיטאיה היא פרי. לפי הגישה הנוספת מה שגדל על עץ הוא פרי, לכן הפיטאיה היא פרי.לפי ההגדרה הבוטנית מה שמכיל גרעינים הוא פרי, לכן הפיטאיה היא פרי. הפיטאיה היא פרי לפי כל שלוש הגישות, לכן זוהי התשובה הנכונה.
 • תשובה (3) שגויה: בפסקה כתוב שהגישה המקובלת על רוב המדענים היא ההגדרה הבוטנית. לפי גישה זו מה שאינו מכיל גרעינים הוא ירק ולא פרי, ועל כן הם לא יסכימו שמה שאינו מכיל גרעינים הוא פרי. התשובה נפסלת.
 • תשובה (4) שגויה: אפשר לראות לפי הטבלה כי טענה זו נכונה לפי הגישה הנוספת, אך לפי הגישה הרווחת העגבנייה היא ירק ואילו התות אינו ירק. הטענה אינה נכונה לגבי כל הגישות ולכן התשובה נפסלת.  
כמותי

שאלה 3

פועל מסיים עבודה ב-4 שעות. 

מהו פרק הזמן שיידרש ל-4 פועלים לסיים את העבודה אם לכל אחד מהם קצב עבודה זהה לזה של הפועל?   

 1. שעה
 2. שעתיים
 3. 4 שעות
 4. 16 שעות

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (1).

נתון כי קצב עבודת הפועלים זהה. לפיכך, 4 פועלים מבצעים את העבודה בזמן הקצר פי 4 מזה שנדרש לפועל אחד לבצעה. 

כלומר:

זמן ביצוע העבודה ע"י פועל אחד חלקי 4 שווה לזמן ביצוע העבודה ע"י 4 פועלים, חלק מהסבר לשאלה כמותית במבחן כשרים לדוגמא

מצאנו ש-4 הפועלים יסיימו את העבודה בשעה. 

שאלה 4

אייל נוסע בכל בוקר לבית הספר באוטובוס במהירות 100 קמ"ש ולאורך 10 ק"מ. עמית נוסע לבית הספר באופניים במהירות 10 קמ"ש ולאורך 1 ק"מ. מי מהשניים יגיע לבית הספר בזמן קצר יותר?

 1. אייל
 2. עמית
 3. לשניהם יידרש אותו זמן
 4. אי אפשר לדעת

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (3).

נתמקד בחישוב הזמן שנדרש לכל אחד מהם להגיע לבית הספר.

אייל עמית
כשאייל נוסע באוטובוס במהירות של 100 קמ"ש, הוא עובר מרחק של 100 ק"מ בשעה. כדי להגיע לבית הספר, אייל עובר 10 ק"מ - מרחק אשר קטן פי 10 מ-100 ק"מ. לכן, הזמן הדרוש לו לעבור 10 ק"מ קטן פי 10 משעה. כשעמית נוסע באופניים במהירות 10 קמ"ש, הוא עובר מרחק של 10 ק"מ בשעה. כדי להגיע לבית הספר, עמית עובר ק"מ אחד - מרחק אשר קטן פי 10 מ-10 ק"מ. לכן, הזמן הדרוש לו לעבור ק"מ אחד קטן פי 10 משעה.

מכאן נובע, שהזמן שדרוש לאייל ולעמית להגיע לבית הספר שווה. כמו כן, אפשר לתאר את השוויון בתרגיל.


פתרון במשוואה שמראה זמנים שווים לאייל ועמית כחלק מהסבר שאלה כמותית במבחן כשרים לדוגמא

הוראות

שאלה 5

לפניכם 4 פעולות חשבון:

א. 60:5    ב. 2*14   ג. 25+12   ד. 92-56

אם ד' גדול מ-ג', יש לבחור באפשרות שבה מסומן X במשבצת השלישית מימין למשבצת השנייה משמאל. אם לא, יש לבחור באפשרות שבה המספר 0 מסומן במשבצת השנייה מימין למשבצת השמאלית ביותר. 

טבלה מתוך שאלת הוראות כחלק ממבחן כשרים לדוגמא לקצונה במשטרה

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (5).

בשאלה זו נשאלים לגבי תוצאת פעולת החשבון ד' לעומת ג'.

נחשב את הפעולות ונמצא כי ערכו של ג' הוא 37 וערכו של ד' הוא 36.

כלומר, פעולה ד' איננה גדולה מפעולה ג', אלא להפך: פעולה ג' גדולה מפעולה ד'. 

לפיכך, יש לבחור באפשרות שבה מסומן 0 במשבצת השנייה מימין למשבצת השמאלית ביותר.

המשבצת השנייה מימין למשבצת השמאלית ביותר היא למעשה המשבצת השלישית משמאל.

שאלה 6

אם המכפלה של 12 ו-7 קטנה מהמכפלה של 36 ו-2 יש לסמן כתשובה את המכפלה. אם לא – יש לסמן כתשובה את ההפרש בין המכפלות.

 1. 84
 2. 72
 3. 8
 4. 12

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4). 

הגדרות שחשוב לדעת: מכפלה היא התוצאה המתקבלת מהכפלת שני מספרים.

84 = 12x7 ולכן המכפלה של 7 ו-12 - היא 84.

72 = 2x36 ולכן המכפלה של 36 ו-2 היא 72. 

84 גדול מ-72, ולכן נרשום את ההפרש בין המכפלות שהוא 12.

צורות

שאלה 7

יש לבחור את הצורה החסרה בשאלה מבין האפשרויות.

שאלת צורות 1 לדוגמא מתוך מבחן כשרים של המשטרה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (2).

בשורה העליונה אנו רואים שני עיגולים הנחלקים לארבע על ידי קו אורכי וקו רוחבי. הרבע השמאלי העליון מושחר, ובמעבר לריבוע ימין גם הרבע הימני העליון הופך מקווקו. מכאן שצד ימין מתמלא בדוגמא שהייתה בחלקו וצד שמאל הופך לריק, ובהתאם המעוין יושחר בכל חלקו הימני ויהפוך ריק בצידו השמאלי.

שאלה 8

יש לבחור את הצורה החסרה בשאלה מבין האפשרויות.

שאלת צורות 2 לדוגמא מתוך מבחן כשרים לקצונה של המשטרה

פתרון והסבר:

התשובה הנכונה היא (4).

בשורה העליונה ניתן לראות שני תהליכים:

 • בריבוע השמאלי, מימין לצורה מופיעות שתי נקודות ומשמאלה נקודה אחת. בריבוע הימני, ניתן לראות כי נקודה מימין עברה לשמאל.
 • בתוך הצורה מושחר בריבוע השמאלי החלק האמצעי העליון, ואילו בריבוע הימני מושחר החלק האמצעי התחתון.

בהתאם בשורה התחתונה יקרו שני תהליכים:

 • בצורה החסרה נקודה תעבור מצד ימין לצד שמאל, כך שבימין הצורה תהיה נקודה אחת ובשמאלה שלוש נקודות סה"כ.
 • בצורה השמאלית מקווקו החלק האמצעי העליון, ולכן בצורה החסרה יקווקו החלק האמצעי התחתון.

החלק הבא ביום המיון הוא מבחני האישיות, מבחנים אלו נועדו לקבוע את מידת התאמתם של המועמדים לקצונה באמצעות יצירת פרופיל אישיותי. בשאלונים עשויים להופיע שאלות של השלמת משפטים, תיאור תמונות, כתיבת חיבור ועוד.

לאחר מכן, יתקיים ראיון אישי עם מאבחן/ת, שמטרתו להתרשם מהמועמד ולבדוק את התאמתו למשטרה ולתפקיד המוצע.

שלב זה הוא שלב ממיין, ועל כן רק מועמדים שיעברו אותו בהצלחה יזומנו לשלב הבא.

שלב ב' - מרכז הערכה

המועמדים יזומנו למרכז הערכה הנמשך מספר ימים, ומתקיים במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש. בימים אלו ישתתפו המועמדים בתרגילים קבוצתיים, משחקי תפקידים ועוד. מטרת המבדקים השונים היא לבחון את היכולות ותכונות האופי של המועמדים ואת התנהלותם במצבים שונים.

בנוסף יתקיים ריאיון אישי עם פסיכולוג. לעיתים יבחנו המועמדים גם בדינמיקה קבוצתית וגם בריאיון ולעיתים רק באחד מהמבחנים. רצוי להתכונן לשניהם. בתום ימי ההערכה ישוקללו הנתונים של כל מועמד ותתקבל החלטה בעניינו.


ערכות הכנה אונליין

  • הכנה למבחני הכשרים - בערכות תמצאו מאות שאלות בנושאים המופיעים במבחני הכשרים. לכל השאלות מצורפים הסברים מפורטים וטיפים לפתרון. ניתן לתרגל ללא הגבלה מכל מחשב, טאבלט או סמרטפון, בכל זמן שתבחרו.
  • הכנה למבחני אישיות - תוכלו להתנסות במבחן אישיות הכולל למעלה מ-200 שאלות ומשוב אישי ממוחשב, וכן דפי הסבר עבור מבחני אישיות נוספים, כמו השלמת משפטים, כתיבת חיבור, תיאור תמונות ועוד. 
  • הכנה לריאיון ולדינמיקה קבוצתית - דפי הסבר מפורטים הכוללים אסטרטגיות להתנהלות נכונה, וסרט באורך 20 דקות המכין לריאיון.


הכנה אישית במכון נועם לשלב א' - מבחני כשרים

  • הכנה למבחנים הפסיכוטכניים - ההכנה כוללת את ערכת ההכנה אונליין, בה תוכלו לתרגל באופן חופשי שאלות מכל הנושאים. בנוסף, תעברו הדרכה של מאבחנת פסיכוטכנית, אשר תתן לכם אסטרטגיות לפתרון יעיל של המבחנים השונים.
  • הכנה למבחני אישיות - ביצוע סדרת שאלוני אישיות, בדומה לאלו שתמלאו במיונים למשטרה. לאחר מכן תקבלו משוב אישי ומקיף ממאבחנת מקצועית.

הכנה לשלב ב' - מרכז הערכה

  • הכנה לדינמיקה הקבוצתית - במכון נועם תעברו הכנה לדינמיקה קבוצתית, בקבוצה של 6-10 משתתפים. ההכנה כוללת סימולציה של תרגילים קבוצתיים שונים. לאחר מכן תקבלו משוב אישי וקבוצתי על אופן התנהלותכם, ודגשים לשיפור לקראת ימי המיונים. המשוב יינתן לכם בהתאם לתכונות הנבדקות במיונים לקצונה.
  • הכנה לריאיון אישי - סימולציית ראיון אישי עם מדריך, ולאחריה משוב אישי ומפורט. המדריך יעבוד אתכם על הצגה עצמית טובה יותר, וייתן לכם טיפים וכלים לניהול מוצלח של הראיון.
  • הכנה לפרזנטציה - במהלך ימי ההערכה תדרשו לבחור מספר נושאים חברתיים, ולהציג אחד או יותר מתוכם. במכון נועם תעברו הכנה בת חצי שעה עם מאבחנת, אשר במסגרתה תציגו שניים מתוך הנושאים, ולאחר מכן תקבלו משוב מקצועי.

"אני תמיד ממליץ לחברים שרוצים להכין את עצמם למבחני מיון על מכון נועם. מערכת מסודרת, הסברים מצוינים, שווה בהחלט!"

 

נבחן במבחן כשרים למשטרה, יוני 2017


אפשר לעזור לך? סימן שאלה
אפשר לעזור לך?
או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.
מעוניינים בפרטים נוספים?
צרו קשר

Vהשאירו פרטים או התקשרו: 03-5377361

-
הטופס נשלח בהצלחה. נציגינו ייצרו איתך קשר בקרוב.
הייתה בעיה בשליחת הטופס. אנא נסו שנית.